Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie:
0314Sloepverhuur BV
Grutbroek 43
7008 AL Doetinchem

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid.

Verhuurder: 0314Sloepverhuur B.V., gebruiker van de algemene voorwaarden, die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.

Huurder: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een vaartuig van verhuurder.

Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris.

Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig in gebruik te geven.

Elektronisch: per email of website.

Rechtskeuze: op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

Overmacht: onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de huurder/verhuurder geen invloed kan uitoefenen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 0314Sloepverhuur B.V. en op alle met 0314Sloepverhuur B.V. aangegane overeenkomsten en boekingen.

Artikel 2. Aanbiedingen, boekingsformulieren en huurprijs.

1. De verhuurder doet zijn aanbieding mondeling, schriftelijk of elektronisch.

2. Bij een mondelinge aanbieding is aanvaarding onmiddellijk, tenzij er gelijktijdig een termijn wordt gegeven voor acceptatie.

3. Bij een schriftelijke of elektronische aanbieding c.q. boekingsformulier wordt er een dagtekening opgenomen en is het aanbod onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn, of bij ontbreken van een termijn gedurende zeven dagen na dagtekening.

4. De aanbieding bevat een omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt bovendien: • De huurperiode • Huursom met eventueel bijkomende kosten voor andere services en/of verzekering.

5. Bij de aanbieding wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden gesloten.

6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Verhuurder, voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. De huurovereenkomst.

1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.  

2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.  

3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven. 

Artikel 4. Betaling en borg.

1. Na retournering van de getekende aanbieding c.q. boekingsformulier dient 100% van de totale huursom op de bankrekening van 0314Sloepverhuur BV te Doetinchem te worden bijgeschreven. Daarna is de boeking definitief.

2. Bij aanvang van de huurperiode is de Huurder géén borg verschuldigd. De huurder gaat akkoord met een eigen risico van maximaal € 250,- bij schade. Mocht er schade zijn veroorzaakt aan het vaartuig of aan derden door huurder om wat voor reden dan ook, dan wordt het bedrag a € 250,- direct na afvaart door huurder aan verhuurder voldaan. 

3. Het vaartuig wordt bij overdracht schoon afgeleverd en dient in dezelfde staat weer te worden ingeleverd. Zo niet, is Verhuurder genoodzaakt schoonmaakkosten ad € 40,00 in rekening te brengen.

4. Het is mogelijk om het eigen risico van € 250,- af te kopen tijdens de boeking. Indien het eigen risico wordt afgekocht, dan is huurder bij schade aan het vaartuig géén eigen risico meer verschuldigd aan huurder. Let op: de aansprakelijkheid komt hiermee niet te vervallen en staat los van het eigen risico.

Artikel 5. Incassokosten.

1. De Huurder is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Verhuurder stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft de Huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald en de Huurder zich niet kan beroepen op overmacht, is de Verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

2. Indien de Huurder na verzending van de aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de Verhuurder tevens gerechtigd het in lid 1 vermelde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Annulering of verzetten.

1. Indien de Huurder de huurovereenkomst c.q. boeking wil annuleren moet hij de Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen. In geval van annulering is de Huurder aan de Verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

• 20% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering tot 3 werkdagen voor aanvang van de huurperiode.

• 50% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 3 werkdagen voor aanvang van de huurperiode.

• 100% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering één dag voor aanvang huurperiode.

2. Indien er door huurder een annuleringsverzekering is afgesloten tijdens de boeking, heeft de huurder het recht om de boeking uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. De huurder krijgt dan dezelfde dag het geld teruggestort, de betaalprovider heeft voor het verwerken 2-3 werkdagen nodig, dit is exclusief de kosten voor de annuleringsverzekering.

3. Huurder heeft standaard éénmalig in verband met de mooi-weer garantie (basis) het recht uiterlijk 3 werkdagen voor afvaart de boeking kosteloos te verzetten in overleg met verhuurder.

4. Indien er door huurder het mooi-weer garantie premium pakket is afgesloten tijdens de boeking, heeft de huurder het recht om de boeking uiterlijk 24 uur van tevoren éénmalig te verzetten.

Artikel 7. Wijziging van de huurovereenkomst

1. Bij wijziging van de overeenkomst door de Huurder geldt de voorwaarde, dat de Huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de Huurder tot wijziging daarvan verzoeken. Tenminste vijf werkdagen voor de boekingsdatum zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden gehonoreerd derhalve aangebracht en in dat geval schriftelijk door Verhuurder worden bevestigd.

2. Uitstel van de vertrekdatum wordt beschouwd als een (deel)annulering waarop artikel 6 van toepassing is.

3. Indien huurder niet op het aangegeven tijdstip op de plek van bestemming is mag na 30 minuten zonder enig gehoor het recht worden voorbehouden de boot opnieuw te verhuren. Ook zal dit als annulering worden beschouwd, wij verwijzen hierbij naar artikel 6.

Artikel 8. Verplichtingen van de Verhuurder.

1. De Verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig compleet is en in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Indien overeengekomen extra services beschikbaar gesteld.

2. De Verhuurder kan de Huurder vanwege slechte weersomstandigheden, of als de Huurder onder invloed is van alcohol en/of andere stimulerende middelen, het afvaren weigeren.

3. De Verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de Huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen vaargebied.

4. De Verhuurder dient voor de afvaart de Huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken.

Artikel 9. Verplichtingen van Huurder.

1. De huurder dient het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming (ook voor wat betreft het aantal opvarenden) te gebruiken.

2. De huurder verklaart over de nodige vaar-vaardigheden te beschikken. In geval dat de huurder niet over de nodige vaar-vaardigheden beschikt moeten zij dit kenbaar maken bij 0314Sloepverhuur BV. 0314Sloeverhuur BV zal huurder kennis bij brengen over vaar-vaardigheden en hoe een veilige vaart te behouden.

3. Voor de huurder geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs op verzoek te kunnen tonen.

4. De huurder dient het vaartuig nooit en te nimmer onbeheerd achter te laten met de sleutels aan boord.

5. Voor het (laten) verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of aankoop van verdwenen zaken is in alle gevallen voorafgaande toestemming van de Verhuurder vereist.

6. Aan het einde van de huurperiode dient de Huurder het vaartuig in dezelfde staat waarin hij/zij het ontvangen heeft, op de overeengekomen tijd en plaats aan de Verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden. Ook eventuele meegeleverde services met toebehoren dienen te worden geretourneerd. Laat de huurder het vaartuig op een andere plaats achter dan overeengekomen, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de Huurder.

7. Indien het vaartuig niet tijdig op de overeengekomen plaats wordt teruggebracht, worden voor de eerste 10 minuten te laat geen kosten in rekening gebracht maar daarna wordt na 10 minuten, 25 euro, elke 10 min daarna met € 50,- verhoogd. 

8. De huurder dient het vaartuig voor de afvaart te controleren. 

9. Beschadigingen ontstaan tijdens de huurperiode, en/of verloren materiaal, dienen door de Huurder aan Verhuurder direct te worden gemeld. De schade zal achteraf door huurder aan verhuurder voldaan worden waarbij het eigen risico van € 250,- wordt voldaan door huurder aan verhuurder. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de afvaart te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

10. Huurder mag onder geen enkele omstandigheden wijzigingen en/of veranderingen aanbrengen aan de boot of bijhorende spullen en toebehoren. Wordt dit geconstateerd dan zal de verhuurder de kosten inhouden van het eigen risico van maximaal € 250,-.

11. Het is niet toegestaan om te varen met alcohol aan boord of onder invloed van alcohol, dit geldt voor de gehele groep. Er zijn strenge controles op het water door de waterpolitie en tevens is het belangrijk om rekening te houden met de omgeving. Indien er schade is vanwege gebruik van alcohol wordt in géén geval de schade gedekt aan het vaartuig of aan derden door de verzekering. Ook is het ten strengste verboden om onder invloed te zijn van andere verdovende middelen, die goede vaart en/of opvarenden in gevaar kunnen brengen. Wij communiceren hier uitgebreid over in al onze communicatie, zodat op deze manier ongelukken worden voorkomen. Ook is roken op het vaartuig of bij de steiger ten strengste verboden.

12. Huurder is verplicht zich te houden aan het huisreglement die verhuurder kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

1. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de handelswijze of het in gebreke blijven van de Huurder.

2. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg)schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade niet door hem en/of door een van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Tot slot is huurder aansprakelijk voor schade welke niet onder ‘normaal gebruik’ valt. Schade veroorzaakt door vandalisme valt niet onder de verzekering en wordt niet gedekt door de borg en is geheel voor rekening van huurder.

3. De Huurder is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de Verhuurder gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig.

4. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als: – hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is overeengekomen; en/of  – hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.

5. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken en/of lichamelijk letsel/ongeval. Huurder vaart op eigen risico.

6. Deze aansprakelijkheid is afhankelijk van de schade plus het eigen risico en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig. Indien het eigen risico is afgekocht, dan vervalt het eigen risico a € 250,-.

Artikel 11. Ontbinding van de huurovereenkomst.

1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het vaartuig door de Huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie jegens Huurder gehouden is.

Artikel 12. Klachten.

1. Klachten, welke betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, dienen 24 uur na de constatering rechtstreeks aan de Verhuurder te worden doorgegeven.

2. Niet tijdig ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de Huurder kan worden tegengeworpen.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet.

Artikel 13. Schade of pech.

1. Bij schade, pech of averij neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de Verhuurder. Het telefoonnummer hiervan is bekend bij huurder.

2. De huurder stelt de Verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.

3. Bij schade, pech of averij welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van de Verhuurder. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.

Artikel 14. Algemeen.

1. Het is huurder onder meer niet toegestaan om:

• Onder invloed van alcohol of andere stimulerende middelen uit te varen is ter beoordeling van de verhuurder toestemming om, uit te varen te weigeren.

• Met meerdere personen aan boord te verblijven dan diegenen welke op het reserveringsformulier zijn geschreven.

• Aan wedstrijden deel te nemen.

• Veranderingen aan het vaartuig en uitrusting aan te brengen.

• Uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden.

• ’s Nachts te varen tenzij overeengekomen.

• De vaartuigen onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen.

• Andere vaartuigen te slepen.

• En overige zaken die buiten het ‘normaal’ gebruik zullen worden beschouwd.

Artikel 15. Overmacht.

1. Partijen zijn niet gehouden aan enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de Verhuurder geen invloed kan uitoefenen.

3. De Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

5. Voor zover de Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Verhuurder gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Huurder is gehouden declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Verhuurder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Verhuurder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Verhuurder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht.

1. Geschillen tussen Huurder en Verhuurder, betrekking hebbend op dan wel voortvloeiende uit een overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling overleg tussen partijen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van de Vestiging van Verhuurder, voor zover de wet niet anders bepaalt. Van een geschil is sprake indien een der partijen zulks in hun aangetekende brief aan de wederpartij bekend maakt.

2. Op alle overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvulling op onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot “slecht weer” situatie; Ter aanvulling op onze Algemene Voorwaarden m.b.t. slecht weer situatie, bekijken wij, als 0314Sloepverhuur BV, oor de gewenste boekingsdatum naar de weersvoorspellingen via bijvoorbeeld “Weeronline” of “Buienradar” en weerberichten op de televisie om een betere inschatting te kunnen maken. Wanneer mag blijken dat de omstandigheden dusdanig slecht zijn, dan doen wij als 0314Sloepverhuur BV de annulering zelf. Wij vinden dat het dan niet verantwoord is om onze gasten uit te laten varen. Hierover wordt dan tijdig gecommuniceerd en worden tijdig de nodige afspraken gemaakt. Onze stelling voor deze activiteit is daarom ook: “Het is de bedoeling dat u geniet, het is niet leuk als het regent als een vergiet.” Bovenstaande geldt niet voor plaatselijke buien en/of kortstondige regenbuien. Bovenstaande is op betrekking van stormen waarbij de veiligheid van onze gasten in het geding komt. Als oplossing en/of alternatief hiervoor stellen wij onze gasten de gelegenheid om een andere dag te kiezen/verzetten. Voor ons zitten hier ook echter risico’s aan m.b.t. onze inkoopactiviteiten en onze overige services.  Voor alle andere annuleringen bij calamiteiten gelden wel de regels zoals in onze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.