Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie:
0314Sloepverhuur BV
Grutbroek 53B
7008 AL Doetinchem

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid.

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Verhuurder: 0314Sloepverhuur BV, gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

b. Huurder: Hij of zij (natuurlijk persoon), die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig van verhuurder.

c. Huurovereenkomst: overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

d. Vaartuig: motorboot tot een snelheid van maximaal 11 km per uur.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 0314Sloepverhuur BV en op alle met 0314Sloepverhuur BV aangegane overeenkomsten en boekingen.

3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen, boekingsformulieren en huurprijs.

1. De verhuurder doet zijn aanbieding mondeling, schriftelijk of elektronisch.

2. Bij een mondelinge aanbieding is aanvaarding onmiddellijk, tenzij er gelijktijdig een termijn wordt gegeven voor acceptatie.

3. Bij een schriftelijke of elektronische aanbieding c.q. boekingsformulier wordt er een dagtekening opgenomen en is het aanbod onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn, of bij ontbreken van een termijn gedurende zeven dagen na dagtekening.

4. De aanbieding bevat een omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt bovendien: • De huurperiode • Huursom met eventueel bijkomende kosten voor een picknickmand en/of verzekering.

5. Bij de aanbieding wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden gesloten.

6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Verhuurder, voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. De huurovereenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aanbieding door de huurder. De huurder dient hiertoe de aanbieding c.q. boekingsformulier met de voorwaarden voor akkoord te tekenen en te retourneren aan de verhuurder.

2. Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden bijgesloten.

Artikel 4. Betaling en borg.

1. Na retournering van de getekende aanbieding c.q. boekingsformulier dient 100% van de totale huursom op de bankrekening van 0314Sloepverhuur BV te Arnhem worden bijgeschreven. Daarna is de boeking definitief.

2. Bij aanvang van de huurperiode is de Huurder aan de Verhuurder een borg ad € 150,00 verschuldigd. De borg wordt door de verhuurder bij het terugbrengen van het vaartuig in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode, aan de huurder gerestitueerd.

3. Het vaartuig wordt bij overdracht schoon afgeleverd en dient in dezelfde staat weer te worden ingeleverd. Zo niet, is Verhuurder genoodzaakt schoonmaakkosten ad € 25,00 in rekening te brengen.

4. Borg wordt bij het goed retourneren zonder schade aan de boot en schoon opleveren dezelfde dag na de vaartocht digitaal teruggestort, de verwerkingstijd van de betaalprovider Mollie is doorgaans 2 werkdagen na terugstorting.

Artikel 5. Incassokosten.

1. De Huurder is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Verhuurder stuurt na het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft de Huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald en de Huurder zich niet kan beroepen op overmacht, is de Verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

2. Indien de Huurder na verzending van de aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de Verhuurder tevens gerechtigd het in lid 1 vermelde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.

Artikel 6. Annulering.

1. Indien de Huurder de huurovereenkomst c.q. boeking wil annuleren moet hij de Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen. In geval van annulering is de Huurder aan de Verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

• 0% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering tot 3 werkdagen voor aanvang van de huurperiode.

• 50% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 3 werkdagen voor aanvang van de huurperiode.

• 100% van de totale overeengekomen huursom in geval van annulering op de dag van aanvang huurperiode.

2. In geval van annulering door overmacht mag de huurder aan verhuurder een verzoek doen om kosteloos te annuleren. Overigens moet huurder bewijs aanleveren aan verhuurder.

3. Huurder heeft eenmalig het recht de boeking kosteloos te verzetten in overleg met verhuurder.

Artikel 7. Wijziging van de huurovereenkomst

1. Bij wijziging van de overeenkomst door de Huurder geldt de voorwaarde, dat de Huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de Huurder tot wijziging daarvan verzoeken. Tenminste vijf werkdagen voor de boekingsdatum zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden gehonoreerd derhalve aangebracht en in dat geval schriftelijk door Verhuurder worden bevestigd.

2. Uitstel van de vertrekdatum wordt beschouwd als een (deel)annulering waarop artikel 6 van toepassing is.

3. Indien huurder niet op het aangegeven tijdstip op de plek van bestemming is mag na 30 minuten zonder enig gehoor het recht worden voorbehouden de boot opnieuw te verhuren. Ook zal dit als annulering worden beschouwd, wij verwijzen hierbij naar artikel 6.

Artikel 8. Verplichtingen van de Verhuurder.

1. De Verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig compleet is en in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Indien overeengekomen worden er gevulde picknickmanden beschikbaar gesteld.

2. De Verhuurder kan de Huurder vanwege slechte weersomstandigheden, of als de Huurder onder invloed is van alcohol en/of andere stimulerende middelen, het afvaren weigeren.

3. De Verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de Huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen vaargebied.

4. De Verhuurder dient voor de afvaart de Huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken en deze schriftelijk voor de huurder vast te leggen.

5. De Verhuurder stelt een inventarislijst voor de afvaart ter hand.

Artikel 9. Verplichtingen van Huurder.

1. De huurder dient het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming (ook voor wat betreft het aantal opvarenden) te gebruiken.

2. De huurder verklaart over de nodige vaar-vaardigheden te beschikken. In geval dat de huurder niet over de nodige vaar-vaardigheden beschikt moeten zij dit kenbaar maken bij 0314Sloepverhuur BV. 0314Sloeverhuur BV zal huurder kennis bij brengen over vaar-vaardigheden en hoe een veilige vaart te behouden.

3. Voor de huurder geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

4. De huurder dient het vaartuig nooit en te nimmer onbeheerd achter te laten met de sleutels aan boord.

5. Voor het (laten) verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of aankoop van verdwenen zaken is in alle gevallen voorafgaande toestemming van de Verhuurder vereist.

6. Aan het einde van de huurperiode dient de Huurder het vaartuig in dezelfde staat waarin hij/zij het ontvangen heeft, op de overeengekomen tijd en plaats aan de Verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden. Ook eventuele meegeleverde picknickmanden met toebehoren dienen te worden geretourneerd. Laat de huurder het vaartuig op een andere plaats achter dan overeengekomen, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de Huurder.

7. Indien het vaartuig niet tijdig op de overeengekomen plaats wordt teruggebracht, worden voor de eerste 15 minuten te laat geen kosten in rekening gebracht maar daarna wordt na 15 minuten, 25 euro, elke 15 min daarna met € 50,- verhoogd. Dit i.v.m. wachtende klanten.

8. De huurder dient het vaartuig voor de afvaart aan de hand van de aanwezige inventarislijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd op de huurovereenkomst.

9. Beschadigingen ontstaan tijdens de huurperiode, en/of verloren materiaal, dienen door de Huurder aan Verhuurder te worden gemeld. De schade zal op de borg in mindering worden gebracht. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de afvaart te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

10. Huurder mag onder geen enkele omstandigheden wijzigingen en/of veranderingen aanbrengen aan de boot of bijhorende spullen en toebehoren. Wordt dit geconstateerd dan zal de verhuurder de kosten inhouden van de vastgestelde borg.

11. Het is niet toegestaan om te varen met alcohol aan boord of onder invloed van alcohol, dit geldt voor de gehele groep. Er zijn strenge controles op het water door de waterpolitie en tevens is het belangrijk om rekening te houden met de omgeving. Indien er schade is vanwege gebruik van alcohol wordt de borg niet vergoed en dekt de verzekering deze schade niet. Ook is het ten strengste verboden om onder invloed te zijn van andere verdovende middelen, die goede vaart en/of opvarenden in gevaar kunnen brengen. Wij communiceren hier uitgebreid over in al onze communicatie, zodat op deze manier ongelukken worden voorkomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

1. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de handelswijze of het in gebreke blijven van de Huurder.

2. De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg)schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade niet door hem en/of door een van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen.

3. De Huurder is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de Verhuurder gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig.

4. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken en/of lichamelijk letsel/ongeval. Huurder vaart op eigen risico.

Artikel 11. Ontbinding van de huurovereenkomst.

1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het vaartuig door de Huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie jegens Huurder gehouden is.

Artikel 12. Klachten.

1. Klachten, welke betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, dienen 24 uur na de constatering rechtstreeks aan de Verhuurder te worden doorgegeven.

2. Niet tijdig ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de Huurder kan worden tegengeworpen.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet.

Artikel 13. Schade of pech.

1. Bij schade, pech of averij neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de Verhuurder. Het telefoonnummer hiervan is bekend bij huurder.

2. De huurder stelt de Verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.

3. Bij schade, pech of averij welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van de Verhuurder. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.

Artikel 14. Algemeen.

1. Het is huurder onder meer niet toegestaan om:

• Onder invloed van alcohol of andere stimulerende middelen uit te varen is ter beoordeling van de verhuurder toestemming om, uit te varen te weigeren.

• Met meerdere personen aan boord te verblijven dan diegenen welke op het reserveringsformulier zijn geschreven.

• Aan wedstrijden deel te nemen.

• Veranderingen aan het vaartuig en uitrusting aan te brengen.

• Uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden.

• ’s Nachts te varen tenzij overeengekomen.

• De vaartuigen onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen.

• Andere vaartuigen te slepen.

Artikel 15. Overmacht.

1. Partijen zijn niet gehouden aan enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komend onheil, voorzien of niet voorzien, waarop de Verhuurder geen invloed kan uitoefenen.

3. De Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

5. Voor zover de Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Verhuurder gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Huurder is gehouden declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Verhuurder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Verhuurder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Verhuurder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht.

1. Geschillen tussen Huurder en Verhuurder, betrekking hebbend op dan wel voortvloeiende uit een overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling overleg tussen partijen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van de Vestiging van Verhuurder, voor zover de wet niet anders bepaalt. Van een geschil is sprake indien een der partijen zulks in hun aangetekende brief aan de wederpartij bekend maakt.

2. Op alle overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvulling op onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot “slecht weer” situatie; Ter aanvulling op onze Algemene Voorwaarden m.b.t. slecht weer situatie, bekijken wij, als 0314Sloepverhuur BV, oor de gewenste boekingsdatum naar de weersvoorspellingen via bijvoorbeeld “Weeronline” of “Buienradar” en weerberichten op de televisie om een betere inschatting te kunnen maken. Wanneer mag blijken dat de omstandigheden dusdanig slecht zijn, dan doen wij als 0314Sloepverhuur BV de annulering zelf. Wij vinden dat het dan niet verantwoord is om onze gasten uit te laten varen. Hierover wordt dan tijdig gecommuniceerd en worden tijdig de nodige afspraken gemaakt. Onze stelling voor deze activiteit is daarom ook: “Het is de bedoeling dat u geniet, het is niet leuk als het regent als een vergiet.” Bovenstaande geldt niet voor plaatselijke buien en/of kortstondige regenbuien. Bovenstaande is op betrekking van stormen waarbij de veiligheid van onze gasten in het geding komt. Als oplossing en/of alternatief hiervoor stellen wij onze gasten de gelegenheid om een andere dag te kiezen/verzetten. Voor ons zitten hier ook echter risico’s aan m.b.t. onze inkoopactiviteiten en de aanmaak van de gewenste picknickmanden.  Voor alle andere annuleringen bij calamiteiten gelden wel de regels zoals in onze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, zie bovenstaand (bijvoorbeeld familieomstandigheden, ernstige situaties zoals bij ziekte of overlijden e.d.) Informeer naar onze unieke mooi weer garantie zodat u tijdig nog kunt verzetten, 5 uur van tevoren indien nodig.